OPŠTI USLOVI KUPOVINE

Molimo da pre početka korišćenja internet stranice www.tutasilk.com, kao i pre svake kupovine na našem sajtu pažljivo pročitate Uslove korišćenja sajta, kao i Pravila zaštite podataka o ličnosti (link).

Prodavac, online trgovina TUTA PROJECT DOO, ul. Pivljanina Baja 23, 11000 Beograd, MB: 21830887, PIB: 113244187, zadržava pravo da da u bilo kom trenutku izmeni ove Uslove.

Napominjemo da svakom upotrebom našeg sajta pristajete na u tom trenutku objavljene Uslove korišćenja sajta tj. da se smatra da ste Uslove pažljivo pročitali i razumeli, te da ste pristali da naš sajt koristite na način i pod ovde propisanim Uslovima

INFORMACIJE KOJE SADRŽE OVI USLOVI

U nastavku ovog teksta možete da se informišete o svim relevatnim pitanjima u vezi saupotrebom našeg sajta, a naročito o sledećem:

PODACI O PRODAVCU

Kupovinom na našem sajtu stupate u ugovorni odnos sa sledećim pravnim licem kao prodavcem:
Poslovno ime: TUTA PROJECT DOO
Registrovano sedište: ul. Pivljanina Baja 23, 11000 Beograd, Srbija
Matični broj: 21830887
PIB: 113244187
Upisan u registar privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre Republike Srbije
Telefon broj: (+381) 62 162 6101
Adresa elektronske pošte: info@tutasilk.com
(u daljem tekstu: „Prodavac“)

USLOVI ONLINE KUPOVINE PROIZVODA NA NAŠEM SAJTU

Kupovinu na našem sajtu možete da izvršite na dva načina:

1) Možete da postanete naš registrovani korisnik i da preko svog registrovanog naloga kupujete na našem sajtu. Na ovom (linku) možete da pronađete detaljno uputstvo za registraciju vašeg korisničkog naloga i za kupovinu na našem sajtu.

2) Možete da izvršite kupovinu kao gost na našem sajtu. Na ovom (linku) možete da pronađete detaljno uputstvo za kupovinu na našem sajtu bez registracije korisničkog naloga.

Prilikom svake kupovine dostupni su vam sledeći podaci o proizvodu:

• fotografija proizvoda
• opis proizvoda
• deklaracija proizvoda
• cena proizvoda (cena je izražena u valuti transakcije tj u dinarima (RSD), bez troškova isporuke)

Prilikom odabira proizvoda koje želite da kupite na našem sajtu istovremeno su vam dostupni i podaci o cenama i ukupnoj vrednosti željene kupovine.

Prihvatanjem opcije „NARUČITE“ vi potvrđujete da ste saglasni da izvršite kupovinu u svemu u skladu sa Uslovima objavljenim na našem sajtu, te ćemo vam izdati predračun na osnovu kojeg možete da pređete na sledeći korak i da izvršite plaćanje na način kako je opisano u delu „NAČIN I USLOVI PLAĆANJA.“

U trenutku kada odaberete proizvod i prihvatite način plaćanja, smatra se da ste zaključili ugovor o prodaji sa nama u svemu u skladu sa uslovima objavljenim na našem sajtu i opcijama koje ste odabrali.

Po prijemu uplate, mi ćemo vam dostaviti i odgovarajuću potvrdu o plaćanju sa svim relevatnim podacima o izvršenoj kupovini, kao i sva prateća obaveštenja predviđena važećim propisima, a sve na kontakt e-mail koji ste nam dali prilikom registracije ili prilikom kupovine u zavisnosti od odabranog načina kupovine na našem sajtu.

Podatke o vašoj kupovini čuvamo u svemu u skladu sa Pravilima zaštite podataka o ličnosti i važećim propisima.

NAČIN I USLOVI PLAĆANJA PRILIKOM KUPOVINE

Prilikom kupovine na našem sajtu, plaćanje možete izvršiti:
• platnim karticama,
• uplatom na tekući račun prodavca,
• gotovinsko plaćanje (pouzećem, prilikom preuzimanja).

1) Plaćanje platnim karticama

Prilikom kupovine na našem sajtu, plaćanje možete izvršiti koristeći platne kartice označene u toj opciji plaćanja.

Važno: Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Prodavac je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro, Dina i Amex metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Izjava o konverziji

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

2) Uplata na tekući račun

Ukoliko se opredelite za plaćanje uplatom na tekući račun, nakon što kreirate porudžbinu, na vašu e-mail adresu ćete dobiti predračun sa instrukcijama za plaćanje. U tom slučaju, plaćanje možete izvršiti nalogom za uplatu ili nalogom za prenos, u platnoj instituciji po vašem izboru. Posebno je važno da prilikom uplate koristite broj porudžbine kao poziv na broj.

Napomena: Tek nakon evidentiranja vaše uplate na našem računu, vaša porudžbina će biti poslata na željenu adresu.

3) Gotovinsko plaćanje (pouzećem, prilikom preuzimanja)

Ukoliko se opredelite za gotovinsko plaćanje, na vašu e-mail adresu ćete dobiti predračun i informaciju da je vaša porudžbina primljena i da istu možete očekivati u rokovima definisanim u delu „NAČIN I USLOVI ISPORUKE PROIZVODA“, a plaćanje ćete izvršiti prilikom preuzimanja robe od strane kurirske službe ili prilikom preuzimanja u našem prodajnom mestu.

NAČIN I USLOVI ISPORUKE PROIZVODA

Nakon što ste uspešno kupili proizvod na našem sajtu, vaša porudžbina se nalazi u statusu obrade, a nakon obrade iste na vašu e-mail adresu će stići potvrda o uspešno obavljenoj kupovini i svim detaljima transakcije. Period obrade porudžbine traje 3-5 radnih dana.

Proizvodi mogu biti dostavljeni na dva načina:

• dostavom na željenu adresu (kurirskom službom),
• preuzimanjem na jednom od naših prodajnih mesta.

1) Dostava na željenu adresu

Dostava proizvoda je moguća isključivo na teritoriji Republike Srbije, ali ne i na području AP Kosova i Metohije.

Trudićemo se da svaku isporuku proizvoda koji ste kupili na našem sajtu izvršimo u najkraćem mogućem roku, a u svakom slučaju ne kasnije od 30 dana od dana kupovine.

Sve isporuke vršimo putem kurirske službe.

Za potrebe isporuke, vaša adresa za dostavu i broj telefona će biti stavljeni na raspolaganje kurirskoj službi koja vrši isporuku, a koja će vas po potrebi kontaktirati radi isporuke proizvoda.

Troškove isporuke proizvoda snosi prodavac u celosti, odnosno isporuka proizvoda je besplatna za kupca.

Ukoliko isporuka proizvoda nije moguća iz bilo kojih razloga, mi ćemo vas o tome obavestiti bez odlaganja tj. u najkraćem mogućem roku, a preko kontakata koje ste nam dostavili prilikom kupovine proizvoda.

U trenutku prijema proizvoda koje dostavlja kurirska služba potrebno je da ambalažu i sam proizvod pregledate, te da nas bez odlaganja obavestite o svim uočenim eventualnim nedostacima (oštećenje sadržaja ili umanjenje sadržine pošiljke). Ukoliko ste eventualne nedostatke uočili prilikom uručenja pošiljke potrebno je da istovremeno o istim obavestite i predstavnika kurirske službe koja vrši dostavu proizvoda.

2) Preuzimanje na našim prodajnim mestima

Ukoliko se opredelite za preuzimanje kupljene robe na jednom od naših prodajnih mesta, na našem sajtu ćeautomatski biti prikazana adresa na kojoj možete preuzeti proizvod. Nakon što izvršite plaćanje na jedan od načina navedenih u delu „NAČIN I USLOVI PLAĆANJA PRILIKOM KUPOVINE“ na vašu e-mail adresu ćete dobiti potvrdu vaše porudžbine sa obaveštenjem da možete preuzeti proizvod, sa podatkom o adresi i radnom vremenu našeg prodajnog mesta.

Napomene:

• Ukoliko se opredelite za plaćanje platnim karticama ili za plaćanje preko računa i preuzimanje proizvoda u našem prodajnom mestu, rok za preuzimanje proizvoda je 30 dana od dana potvrde porudžbine na vašu e-mail adresu.
• Ukoliko se opredelite za gotovinsko plaćanje i preuzimanje proizvoda u našem prodajnom mestu, takva kupovina ima karakter rezervacije, te će u tom slučaju proizvod biti rezervisan do vašeg dolaska na prodajno mesto i u tom slučaju plaćanje vršite preuzimanjem proizvoda na prodajnom mestu, a najkasnije 30 dana od dana potvrde porudžbine na vašu e-mail adresu.

PRAVO NA REKLAMACIJU

Kao prodavac robe, u skladu sa važećim propisima, odgovaramo za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana isporuke proizvoda kupcu (što smatramo trenutkom prelaska rizika na potrošača-kupca). Ovaj rok ne teče u periodu u kojem vršimo izmene ili popravke proizvoda u cilju otklanjanja nesaobraznosti.

Ukoliko isporučeni proizvod nije saobrazan kupljenom imate pravo da nam izjavite reklamaciju, te da zahtevate opravku ili zamenu proizvoda, bez naknade, a ukoliko to nije moguće, imate pravo da zahtevate umanjenje cene ili raskid ugovora.

Ukoliko se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prijema proizvoda, imate pravo da birate između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavite da raskidate ugovor. Ukoliko je nesaobraznost robe neznatna, nemate pravo da zahtevate raskid ugovora.

Ukoliko se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prijema proizvoda, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom samo uz vašu izričitu suglasnost.

Mi kao prodavac snosimo sve troškove otklanjanja uzroka opravdanih reklamacija.

Ukoliko ste sami uzrokovali nedostatak na proizvodu, nemate pravo na reklamaciju.

Reklamaciju možete da izjavite:

• elektronskim putem, tako što ćete popuniti odgovarajući obrazac za reklamacije prateći upustva koja se nalaze na sledećem linku ili
• tako što ćete na našu adresu: ul. Pivljanina Baja 23, 11000 Beograd dostaviti, poštom ili lično, popopunjen i potpisan obrazac za reklamacije na posebnom obrascu koja se nalazi na sledećem linku ili
• usmenim putem na adresi: ul. Pivljanina Baja 23, 11000 Beograd

sve uz obaveznu dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini, a na naš zahtev radi provere opravdanosti vašeg zahteva za reklamaciju, potrebno je da dostavite i proizvod na koji se odnosi reklamacija na uvid.

Mi ćemo bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovoriti na izjavljenu reklamaciju i dalje postupiti u skladu sa važećim propisima.

Naš odgovor na vašu reklamaciju će da sadrži: odluku da li prihvatamo reklamaciju, izjašnjenje o vašem zahtevu i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije koji ne može da bude duži od 15 dana.

Ukoliko se saglasite sa našim predlogom, mi ćemo da postupimo u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije.

Ukoliko iz objektivnih razloga nismo u mogućnosti da udovoljimo vašem zahtevu u roku koji je dogovoren, obavestićemo vas o produžavanju roka za rešavanje reklamacije i dodatnom roku za rešavanje reklamacije i zamolićemo za vašu saglasnost. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

U slučaju raskida ugovora, mi ćemo da izvršimo povraćaj sredstava koja smo primili od vas za proizvod u odnosu na koji ste izjavili reklamaciju.

Povraćaj sredstava vršimo koristeći ista sredstva plaćanja koja ste vi koristili prilikom plaćanja. U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Prodavac je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro, Dina i Amex metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

U slučaju raskida ugovora, vi ste dužni da nama vratite proizvod, odnosno da organizujete vraćanje proizvoda, bez odlaganja.

Vraćanje proizvoda vršite putem kurirske službe ili na drugi adekvatan način, na našu adresu:: ul.Pivljanina Baja 23, 11000 Beograd, a mi ćemo da snosimo opravdane troškove vraćanja proizvoda.

PRAVO NA ODUSTANAK

Svaka kupovina na našem sajtu (www.tutasilk.com) se smatra kupovinom tj prodajom na daljinu u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (Službeni glasnik Republike Srbije br. 62/2014, 6/2016 -drugi zakon i 44/2018 – drugi zakon).

Imate pravo da odustanete od ugovora zaključenog na daljinu u roku od 14 dana od dana prijema proizvoda, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim obaveze da platite troškove vraćanja proizvoda na adresu: ul. Pivljanina Baja 23, 11000 Beograd(u daljem tekstu: odustanak).

Ukoliko želite da iskoristite svoje pravo na odustanak od ugovora, potrebno je da nam dostavite izjavu o odustanku u gorenavedenom roku.

Izjavu o odustanku možete da nam dostavite:

• elektronskim putem, tako što ćete popuniti odgovarajuću izjavu o odustanku prateći upustva koja se nalaze na sledećem linku ili
• tako što ćete na našu adresu: ul. Pivljanina Baja 23, 11000 Beograd, dostaviti popopunjenu i potpisanu izjavu o odustanku na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu koja se nalazi na sledećem linku ili
• na drugi nedvosmislen način,

a u svakom slučaju potrebno je da izjavu o odustanku svojeručno potpišete i da nam na uvid dostavite račun za kupljeni proizvod.

Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada nam je poslata, ali je na vama teret dokazivanja da ste nam istu poslali blagovremeno.

U slučaju prijema potpune i blagovremene izjave o odustanku, mi ćemo da izvršimo povraćaj sredstava koja smo primili od vas po osnovu kupovine od koje ste odustali.

Povraćaj sredstava vršimo kada primimo proizvod koji se vraća ili dokaz da ste nam poslali isti prizvod u zavisnosti od toga šta nastupa prvo.

Povraćaj sredstava vršimo koristeći ista sredstva plaćanja koja ste vi koristili prilikom plaćanja. U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Prodavac je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro, Dina i Amex metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

U slučaju odustanka, vi ste dužni da nama vratite proizvod, odnosno da organizujete vraćanje proizvoda, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslali izjavu o odustanku.

Vraćanje proizvoda vršite na našu adresu: ul. Pivljanina Baja 23, 11000 Beograd i u vezi sa tim snosite direktne troškove vraćanja proizvoda.

Vi ste isključivo odgovorni za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja proizvodom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost proizvoda.

PRAVA NA SADRŽAJU SAJTA

TUTA PROJECT DOO, ul. Pivljanina Baja 23, 11000 Beograd, MB: 21830887, PIB: 113244187, je isključivi i jedini vlasnik celokupnog tekstualnog, video i audio sadržaja koji je objavljen ili u budućnosti bude objavljen na internet stranici www.tutasilk.com kao i svih programskih rešenja (software), osim kada je to izričito navedeno drugačije.

Korišćenjem našeg sajta ne stičete bilo kakva prava na internet stranici www.tutasilk.com.

Izričito je zabranjeno:
– menjanje, kopiranje, reprodukovanje, distribuiranje, objavljivanje bilo kog sadržaja koji se nalazi i/ili se u budućnosti bude nalazio na ovom sajtu;
– bilo koja upotreba ovog sajta u komercijalne svrhe, kao i bilo koja druga upotreba ovog sajta koja je suprotna ovde propisanom načinu upotrebe;

i isto predstavlja povredu prava intelektualne svojine TUTA PROJECT DOO, ul. Pivljanina Baja 23, 11000 Beograd, MB: 21830887, PIB: 113244187.

ZABRANJENA PONAŠANJA NA SAJTU

Prilikom korišenja našeg sajta zabranjeno je:

– davanje netačnih podataka i lažno predstavljanje, kao i korišćenje tuđih podataka bez ovlašćenja tog lica;
– upotreba sajta od strane maloletnih lica bez izričite dozvole roditelja ili staratelja;
– bilo koja posredna ili neposredna upotreba našeg sajta u nezakonite svrhe.

Ukoliko smatramo da ste prekršili gorenavedenu zabranu ili bilo koji važeći propis, bićemo prinuđeni da vam onemogućimo kupovinu na našem sajtu kako bismo sprečili zloupotrebu podataka trećih lica i zloupotrebu našeg sajta u nezakonite svrhe.

Molimo da se na sledećem (linku) informišete na koji način i u koju svrhu vršimo obradu podataka o ličnosti koje ostavite na našoj internet stranici.

NAČIN KONTAKTIRANJA KUPACA

Uvek kada je to moguće kontaktiraćemo vas putem e-mail adrese koju unesete prilikom kupovine na našem sajtu.

Prilikom isporuke i u slučaju potrebe zadržavamo pravo da vas kontaktiramo i telefonskim putem na broj telefona koji unesete prilikom kupovine na našem sajtu.

Za potrebe isporuke, vaša adresa i broj telefona će biti stavljeni na raspolaganje kurirskoj službi koja vrši isporuku proizvoda, a koja će vas po potrebi kontaktirati radi isporuke proizvoda.

KONTAKT PODACI PRODAVCA

Ukoliko imate pitanje ili sugestiju, možete u svakom trenutku da nam se obratite na sledeći način:

• pisanim putem na adresu: ul. Pivljanina Baja 23, 11000 Beograd
• elektronskim putem na adresu elektronske pošte info@tutasilk.com

PRAVILA ZAŠTITE PODATAKA O LIČNOSTI

U nastavku ovog teksta možete da se informišete o tome na koji način i u koju svrhu privredno društvo TUTA PROJECT DOO, ul. Pivljanina Baja 23, 11000 Beograd, MB: 21830887, PIB: 113244187 vrši obradu podataka o ličnosti koje ostavite na našoj internet stranici.

Svaki podatak koji ostavite na našem sajtu bez obzira na svrhu ćemo smatrati vašim ličnim podatkom (u dosadašnjem i daljem tekstu: podatak).

Smatraćemo da pristajete da vaše podatke koristimo u skladu sa ovim Pravilima (kao i svim izmenama ovih Pravila koje u budućnosti objavimo) i Uslovima korišćenja sajta (link), ukoliko ste ostavili svoje podatke na našem sajtu, te vas molimo da pažljivo pročitate ova Pravila.

OPŠTE INFORMACIJE

Niste u obavezi da na našem sajtu ostavite svoje podatke, ali vaše podatke na našem sajtu možete ostaviti za svrhe koje su u nastavku opisane.

Kupovina

Ukoliko želite da izvršite kupovinu na našem sajtu, neophodno je da ostavite sledeće lične podatke:

• Ime i prezime
• Adresa za isporuku robe
• E-mail adresa
• Broj telefona

Kupovinu na našem sajtu možete da izvršite bez registracije na našem sajtu, a podatke prikupljene na ovaj način koristimo isključivo radi realizacije kupovine.

Registracija naloga korisnika

Ukoliko želite da registrujete vaš lični nalog na našem sajtu, te da isti koristite za praćenje podataka o svim kupovinama izvršenim na našem sajtu, neophodno je da ostavite sledeće podatke:

• Podaci o korisniku: Fizičko ili Pravno lice
• Ime i prezime
• Naziv firme i PIB iz rešenja APR-a
• Adresa za isporuku robe
• E-mail adresa
• Broj telefona
• Podatke o kupovinama koje ste izvršili kao korisnici vašeg ličnog naloga (podaci se čuvaju automatski)

Prijem newsletter-a

Ukoliko želite da putem elektronske pošte primate naš „newsletter“ koji sadrži obaveštenja o našim ponudama, popustima i uopšte novostima o našem prodajnom asortimanu, neophodno je da ostavite sledeći lični podatak:

• E-mail adresa

NAČIN I SVRHA UPOTREBE PODATAKA

Svrha upotrebe svakog podatka (tj. jedna od tri moguće svrhe opisane u delu ovih Pravila pod nazivom „OPŠTE INFORMACIJE“) je izričito navedena na našem sajtu na odgovarajućoj stranici na kojoj se taj podatak zahteva.

Svi podaci se koriste isključivo i jedino za svrhe za koje ste ih stavili na raspolaganje.

Nećemo zadržavati, koristiti niti obrađivati bilo koje podatke koje nam stavite na raspolaganje prilikom korišćenja ovog sajta, za bilo koju drugu svrhu osim:

• za onu svrhu u koju su dati;

• izvan svrhe za koju su dati ukoliko nas na to obavezuju ili nas u budućnosti budu obavezivali važeći propisi. Ukoliko takva obaveza postoji ili u budućnosti nastane, vaše podatke ćemo koristiti samo u onoj meri u kojoj je to neophodno, odnosno u meri u kojoj nam to važeći propisi nalažu.

Vaše podatke, kao ni podatke o vašoj kupovini na našem sajtu nećemo otkriti, niti staviti na raspolaganje bilo kojem licu, osim ukoliko smo na to obavezani odlukom nadležnog organa donetom u skladu sa važećim propisima.

Vaše podatke nećemo neovlašćeno otkrivati, niti ustupati trećim licima, osim u onoj meri u kojoj je to navedeno u ovim Pravilima.

Smatra se da ste saglasni da za potrebe isporuke proizvoda kupljenih na našem sajtu, po našem slobodnom izboru svakoj kurirskoj službi koju odredimo da izvrši dostavu kupljenih proizvoda, stavimo na raspolaganje vaše sledeće podatke:

• ime i prezime,
• kontakt telefon,
• adresu za prijem pošiljke, kao i alternativnu adresu ukoliko ste istu naveli.

Naši zaposleni će imati pristup vašim podacima samo u onoj meri u kojoj je to neophodno radi zakonite realizacije vaše kupovine na ovom sajtu i vaših zahteva u vezi sa kupovinom na ovom sajtu i informacijama koje zahtevate od nas.

Vaše podatke nećemo upotrebljavati u marketinške svrhe, osim ukoliko ste nam dostavili odgovarajući podatak za svrhu „Prijem newsletter-a“.

Preduzećemo sve zakonom propisane mere radi zaštite podataka koje nam stavite na raspolaganje.

PERIOD ČUVANJA PODATAKA

Sve podatke čuvamo trajno, ali najduže do prijema opoziva pristanka i/ili prijema vašeg zahteva za brisanje podataka, osim u slučajevima u kojima važeći propisi izričito nalažu obavezu čuvanja određenih podataka u tačno propisanom roku.

VAŠE PRAVO NA OPOZIV PRISTANKA

Svaki pristanak koji ste dali za upotrebu podataka u određenu svrhu možete opozvati u bilo koje vreme, tako što ćete isti dostaviti na e-mail adresu info@tutasilk.com

Opoziv pristanka deluje isključivo za ubuduće i to počev od trenutka kada smo primili vaš opoziva pristanka, te se neće smatrati da je neovlašćeno izvršena bilo koja obrada koja je prethodno vršena, ukoliko je ista izvršena u skladu sa ovim Pravilima i važećim propisima.

DRUGA PRAVA U ODNOSU NA PODATKE

Vaša prava u odnosu na podatke su predviđena važećim propisima Republike Srbije, a prvenstveno Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Službeni glasnik RS br. 87/2018), te ćemo po vašem zahtevu:

• staviti na raspolaganje informaciju koje vaše podatke čuvamo u datom trenutku, za koje svrhe čuvamo i koristimo vaše podatke, kao i koji je period čuvanja vaših podataka;
• omogućiti pristup, ispraviti netačne podatke i/ili ažurirati zastarele podatke;
• brisati vaše podatke, osim u slučajevima u kojima važeći propisi izričito nalažu obavezu čuvanja određenih podataka u tačno propisanom roku;
• dati odgovore na sva pitanja koja imate u vezi sa načinom upotrebe i čuvanja vaših podataka

Ukoliko je to neophodno da bismo utvrdili da ste ovlašćeni da ističete napred navedene zahteve, mi ćemo vas obavestiti da je potrebno da potvrdite vaš zahtev, tako što ćemo vam dostaviti identifikacioni mejl na e-mail adresu koju ste ostavili prilikom prvog korišćenja našeg sajta.

MOGUĆNOST PRIGOVORA I PITANJA

Ukoliko imate prigovor ili pitanje koje se odnosi na način na koji postupamo sa vašim podacima, možete u svakom trenutku da nam se obratite na sledeći način:

• pisanim putem na adresu: ul. Pivljanina Baja 23, 11000 Beograd
• elektronskim putem na adresu elektronske pošte: info@tutasilk.com

Pored navedenog, pritužbu na način obrade vaših podataka možete podneti i Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i to na sledeći način:

• pisanim putem na adresu: Bulevar kralja Aleksandra br. 15, 11000 Beograd,
• elektronskim putem na adresu elektronske pošte: office@poverenik.rs,
• na broj telefona: +381 11 34 08 900.

Ovaj sajt koristi kolačiće (tzv. cookies) u cilju unapređenja vašeg korisničkog iskustva na ovom sajtu.

Ovaj sajt koristi kolačiće tako što vašem računaru (ili drugom uređaju sa kojeg ste posetili naš sajt) šalje određene informacije o vašoj upotrebi našeg sajta i iste informaciju se čuvaju na vašem računaru (ili drugom uređaju sa kojeg ste posetili naš sajt), kako prilikom sledeće upotrebe našeg sajta ne bi bilo neophodno da ponovo unosite predmetne informacije.

Ovaj sajt zahteva vaš pristanak pre slanja kolačića vašem računaru (ili drugom uređaju sa kojeg ste posetili naš sajt), te ukoliko e ne slažete sa upotrebom kolačića, iste možete blokirati ili naknadno brisati u postavkama vašeg internet pretraživača, a bez obzira na odabranu opciju možete nesmetano nastaviti sa korišćenjem ovog sajta.

Ukoliko ne uskratite vaš pristanak sledeće informacije će biti zapamćene na vašem računaru (ili drugom uređaju sa kojeg ste posetili naš sajt):

• podaci prikupljni kolačičima neophodnim za samo funkcionisanje našeg web sajta

• php sesija u kojoj se nalazi potrošačka korpa,

a ukoliko ste: uneli podatke u delu „Moj nalog“ (link) i/ili u delu „Adresar“ (link) i/ili ste se ulogovali putem vašeg registrovanog naloga na našem sajtu (link), vašem računaru (ili drugom uređaju sa kojeg ste posetili naš sajt) će biti poslate i zapamćene i sledeće informacije:

• ime i prezime,
• Naziv firme i PIB iz rešenja APR-a,
• adresa (ulica i broj, grad, poštanski broj i država),
• telefon,
• lozinka vašeg korisničkog naloga,
• adresa elektronske pošte.
• podaci prikupljeni statističkim kolačićima

 

Sve navedeno nam omogućava da poboljšamo vaše potrošačko iskustvo na našem sajtu, a kada se ponovo vratite na naš sajt.

Kolačiće koristimo:

• tokom posete našeg sajta – određeni kolačići nalaze se na vašem računaru (ili drugom uređaju sa kojeg ste posetili naš sajt) samo tokom korišćenja našeg sajta

i

• nakon posete našeg sajta – određeni kolačići se čuvaju na vašem računaru (ili drugom uređaju sa kojeg ste posetili naš sajt) do isteka predefinisanog perioda čuvanja kolačića ili do brisanja kolačića u internet pretraživaču vašeg uređaja.

Close

Korpa

Close

Moja kolekcija

Pregledani proizvodi

Close

Registracija

Kreiranjem korisničkog naloga u našoj prodavnici, brže ćete se kretati kroz proces kupovine, skladištiti više adresa za dostavu, pregledati i pratiti svoje porudžbine na svom nalogu i još mnogo toga.

Pravno lice

Fizičko lice


Već ste registrovani?

Close

Kategorije